BIBLIOTEKA

 

Biblioteka Szkolno - Środowiskowa

Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu

Biblioteka Szkolno-Środowiskowa powstała w roku 1996 z połączenia biblioteki szkolnej oraz nierodzimskiej filii Biblioteki Miejskiej w Ustroniu.

Księgozbiór biblioteki zawiera ponad piętnaście tysięcy książek dla czytelników różnych grup wiekowych. Są tu zarówno pozycje beletrystyczne, jak również popularno-naukowe z różnych dziedzin. W ramach ograniczonych środków finansowych biblioteka stara się uzupełniać swój księgozbiór o nowe, bardziej aktualne pozycje. Obecnie przeprowadzana jest komputeryzacja biblioteki w oparciu o program Mol-Optivum firmy Vulcan.

Zapraszamy na fanpage biblioteki: https://www.facebook.com/Biblioteka-Szkolno-Srodowiskowa-w-SP-6

 

 

          

 

Regulamin Biblioteki Szkolno – Środowiskowej

Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu

Zasady ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz czytelnicy nie związani ze szkołą.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły w wyznaczonych godzinach; w czasie ferii i wakacji wyznaczone są dodatkowe dni otwarcia.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

4. W bibliotece należy zachować ciszę.

5. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

7. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

2. Jednorazowo można wypożyczyć:

    a) uczniowie – 3 książki na okres trzech tygodni,

    b) czytelnicy dorośli – 10 książek na okres trzech miesięcy; w uzasadnionych przypadkach można zwiększyć ilość wypożyczonych książek lub przedłużyć okres wypożyczenia.

3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną bądź zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.

4. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Zasady korzystania z czytelni

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.

3. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy do:

    a) korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych,

    b) korzystania z zainstalowanych przeglądania programów multimedialnych,

    c) przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.

2. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut, a jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.

4. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.

5. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów czy kasować zainstalowanych.

6. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi; nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.

9. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik, a jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2018/2019:

poniedziałek: 7.30-8.00, 8.55-9.40, 10.35-12.45, 13.30-14.30

wtorek: 7.30-12.45, 13.30-14.30

środa: 7.30-11.00, 11.30-15.30

czwartek: 7.30-8.55, 10.35-11.45, 12.30-13.30, 14.30-16.15

piątek: 7.30-12.40

 

[wróć]